VIDEO: เตรียมโต๊ะดิน

YouTube Preview Image

วิดิโอแสดงวิธีการเตรียม buck สำหรับงาน clay ครับ ขั้นตอนคร่าวๆมีดังนี้

1. เตรียม tape drawing ในขนาดที่ต้องการ เริ่มจากปรินท์ภาพรถที่ต้องการ ด้าน top front side ในขนาดที่ต้องการจะทำ clay สร้างงานดราฟท์ด้วยเทปเดินเส้นบนกระดาษไขเพื่อให้สามารถแก้ไขงานออกแบบได้ตามต้องการ

2. เตรียม buck ที่เป็นไม้ รูปทรงคล้ายเกียะขนาดยักษ์ หน้าที่ของเกียะคือยกพื้นงานให้สูงขึ้นจากพื้นในระดับที่สามารถทำงานได้สะดวก ตัดไม้ด้านหน้าและหลังเพื่อหลบมุมที่หุบเข้ามาของรถ ตัดซุ้มล้อเพื่อเว้นให้กับล้อที่จะจำลองขึ้นมาในขั้นตอนต่อไป

3. ใช้ drawing จากขั้นตอนแรกก่อนทำเทปมาตัดแบบไม้เพื่อเป็น jig วัดว่างานดินที่เราทำออกมาถูกต้องหรือไม่

4. สร้างโต๊ะด้วยการตีตารางขนาดพอเหมาะกับโมเดล เช่น ตารางขนาด 2cm สำหรับงานรถ 1 ต่อ 5 เป็นต้น พร้อมกำหนด center line สำหรับชิ้นงาน ติดตัวล๊อกเกียะชั่วคราวเพื่อล๊อกไม่ให้โมเดลขยับ โดยที่ยังสามารถยกโมเดลออกได้เวลาต้องการ

ข้อควรระวัง

อุปกรณ์จำพวกเครื่องตัดมีอันตราย ควรให้ผู้ใช้ที่ผ่านการฝึกใช้และใช้งานอย่างระมัดระวัง

แสดงความคิดเห็น