LocalMotors RallyFighter

YouTube Preview Image

มันเท่มากเมื่อคิดว่าพวกเขาเป็นแค่บริษัทเล็กๆ ที่จัดงานประกวดขึ้นทุกเดือนเพื่อหางานออกแบบรถของตัวเอง แค่ไม่กี่ปีที่ผ่านไปรถของ LM ออกมาวิ่ง ‘จริงๆ’ อย่างนี้แล้ว ถ้าผมเป็นคนออกแบบคงดีใจตายเลย

แสดงความคิดเห็น