RCA 2011 (ภาคต่อหลังจากอู้ไปนาน)

ว่าจะกลับมาแปลให้จบครับ ยังเหลือผลงานที่ยังไม่ได้ลงอีกหลายคน

‘TATA Weavy’

kyungeu ko

‘Tata Weavy’ เป็นรถใช้งานในเมืองขนาด 3 ที่นั่ง แรงบันดาลใจของพื้นผิวและรูปทรงมาจากงานทอผ้าของอินเดีย ตำแหน่งนั่งยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นด้วยการใช้โครงสร้างของงานทอผ้า

gallery: kyungeu ko

no images were found

gallery: RCA 2011 (1st year)

no images were found

แสดงความคิดเห็น