Motorshow 2010

เอาภาพที่ไปเดินเที่ยวมาแบ่งปันครับ ดูภาพทั้งหมดได้ด้านใน…

Continue reading Motorshow 2010

Bangkok Motorshow 2010

The 31st Bangkok International Motor Show Theme

Ecology Driving Save the Earth

รักรถ รักษ์โลก

เนื่องจากปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มนุษย์ต่างหันมาใส่ใจในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และประหยัดการใช้พลังงานเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ รถยนต์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของหลายๆคน แต่ในขณะเดียวกัน รถยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะและการสิ้นเปลืองพลังงาน รถยนต์ขนาดเล็กหรืออีโคคาร์ และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนี้ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ต่างพัฒนาเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะที่ดีและลด อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้น มนุษย์เราควรเรียนรู้ที่จะรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและเป็นแรงขับเคลื่อนของรถยนต์สืบต่อไป

ที่มา: Bangkok Motorshow